مشمولین حسابرسی صورت های مالی

اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول حسابرسی صورتهای مالی هستند

آیا می دانید چه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول حسابرسی صورت های مالی هستند؟ از نکات مهم مربوط به ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم چه میدانید؟

ادامه مطلب