خدمات مالیاتی

بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار در هنگام شروع فعالیت تجاری آشنایی با تکالیف مالیاتی و قانونی ندارند و همچنین با تغییر قوانین مالیاتی و دستورالعمل های اجرایی مربوط به قوانین مالیاتی شرکتها و موسسات باید خدمات مالیاتی که در متن قانون آمده است را رعایت و اجرا کنند. در صورت عدم اجرای این تکلیف قانونی مشمول جرائم مالیاتی سنگین می شوند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده یک قانون مالیات های مستقیم ملزم به انجام این خدمات مالیاتی هستند.

تکس

خدمات مالیاتی چیست؟

دولتها برای تامین نیاز های عمومی و تحقق سیاست های خود، نیازمند تامین منابع مالی بوده و هستند و به نقل از اقتصاددانان، سالم ترین و پایدارترین منابع مالی “مالیات” است. تعریف واحدی برای مالیات وجود ندارد اما بطور کلی می توان گفت مالیات بخشی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به موجب قوانین به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود.

برخی قوانین در کشور اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به انجام تکالیفی میکند که به انجام این تکالیف قانونی خدمات مالیاتی میگویند. نحوه انجام این خدمات مالیاتی برای هر شرکت متفاوت می باشد و مستلزم دانش فنی خاصی برای اجرای آن نیاز است.
فرد یا شرکت خدمات مالیاتی که این خدمات را انجام می دهد باید نسبت به قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجارت آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند امور مالیاتی شرکتها را بدرستی انجام دهد و همچنین تجربه اجرای قوانین و تکالیف قانونی را داشته باشد که خطایی رخ ندهد.

اشخاص مشمول مالیات

معرفی خدمات مالیاتی

در این بخش برخی از خدمات مالیاتی اشاره می کنیم که هر شرکت باید نسبت به انجام آنها در موعد مقرر و بصورت صحیح اقدام کند. انجام هر یک از خدمات مالیاتی نیازمند آشنایی به قوانین آن می باشد که بصورت مختصر در مورد هر یک توضیح میدهیم.

پلمپ دفاتر قانونی

شرکت ها و اشخاص حقیقی گروه اول ملزم هستند قبل از شروع سال مالی دفاتر قانونی خود را تهیه و پلمپ کنند. پلمپ دفاتر قانونی از طریق اداره ثبت شرکتهای هر شهر صورت می گیرد. که البته چند سالی هست که بصورت اینترنتی درخواست پلمپ دفاتر قانونی میدهید و با ارسال مستندات از طرق اداره پست نسبت به پلمپ دفاتر اقدام می شود. دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل می باشد. که در هنگام ثبت پلمپ دفاتر قانونی می توانید تعداد صفحات آن را مشخص کنید.

تهیه لیست مالیات بر حقوق و دستمزد

طبق ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی که بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام شده بصورت نقد و حتی غیرنقد دریافت میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. مالیات حقوق یک نوع مالیات تکلیفی است که به این معنا است که کارفرما ملزم می باشد مالیات را از حقوق کارمند کسر نماید و به حساب دولت واریز نماید. خدمات مالیاتی مربوط به حقوق شامل تهیه لیست مالیات  بر درآمد حقوق و فیش مالیات بر درآمد حقوق می باشد که در موعد مقرر باید تهیه و ارسال شود. زمان ارسال لیست مالیات بر درآمد حقوق یک ماه پس از پایان هر ماه می باشد. همچنین در صورت عدم ارسال لیست مالیات بر حقوق مشمول جریمه ماده 199 و 197  قانون مالیات های مستقیم میشوند. برای ارسال لیست مالیات بر درآمد حقوق از سایت امور مالیاتی کشور اقدام می شود.

صورت معاملات فصلی

یکی از خدمات مالیاتی که شخص حسابداری یا موسسه خدمات مالیاتی باید انجام دهد تهیه و ارسال به موقع صحیح “صورت معاملات فصلی ماده 169 مکرر” می باشد. طبق ماده 169 مکرر شرکت ها و اشخاص حقیقی (مشمول این ماده) ملزم هستند که لیست معاملات خود را شامل خرید، فروش، هزینه ها، خرید دارایی ها، فروش دارایی ها و… را طی نرم افزار مربوطه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند یا بصورت برخط از طریق سامانه مربوطه ارسال نمایند. پس از پایان هر فصل 1.5 ماه فرصت دارند که صورت معاملات خود را ارسال کنند. از این جهت تهیه لیست صورت معاملات فصلی جز یکی از خدمات مالیاتی پر اهمیت می باشد که در صورت عدم ارسال صورت معاملات فصلی، 1% مبلغ معامله صورت گرفته را باید جریمه پرداخت کند و یا ارسال اشتباه صورت معاملات فصلی باعث ایجاد دردسرهای دیگر برای شرکت خواهد شد. یکی دیگر از این موارد، ثبت کد اقتصادی اشتباه طرف مقابل می باشد. که این امر باعث می شود معامله بنام یک شرکت دیگر ثبت گردد. که باعث خسارات جبران ناپذیر مالیاتی برای شرکت طرف مقابل و خودمان می شود.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

یکی از خدمات مالیاتی که برای شرکت ها اهمیت دارد تهیه و ارسال “اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده” می باشد. اظهارنامه ارزش افزوده باید مطابق سامانه صورت معاملات فصلی ارسال شود و  پس از پایان هر فصل 15 روز فرصت دارید که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ارسال شود و همچنین مبلغ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده پرداخت شود. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فروش از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده خرید کسر میشود در صورتی که عدد مثبت باشد باید فیش گرفته شود و پرداخت شود و در صورتی که عدد منفی باشد میتوان مبلغ اعتبار ارزش افزوده را به فصل بعد انتقال دهیم یا درخواست استرداد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بدهیم.

اظهارنامه مالیاتی

مهمترین و اصلی ترین بخش خدمات مالیاتی تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکتها می باشد. در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی جرائم سنگین مالیاتی برای شرکتها ایجاد می شود و همچنین سوابق بدی در پرونده مالیاتی درج میگردد و در هنگام انجام امور اداری دیگر هم چالش ایجاد می شود مثل دریافت تسهیلات بانکی ، دریافت کارت بازرگانی و غیره. اظهارنامه مالیاتی شامل اطلاعات هویتی ، اطلاعات اختصاصی ، ترازنامه و سود زیان و جداول مربوط به محاسبات هر سرفصل می باشد. پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی، اصلاح آن به آسانی قابل اثبات نیست پس فرد یا شرکت حسابداری که این امور را در دست دارد باید تخصص فنی و تجربه کافی را داشته باشد. ارسال اظهارنامه برای اشخاص حقیقی، از ابتدای خرداد تا پایان خرداد می باشد و برای اشخاص حقوقی، چهار ماه پس از پایان هر سال مالی می باشد و عموما از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه می باشد.

رسیدگی مالیاتی

پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی، گروه رسیدگی مالیاتی برای هر شرکت “برگ دعوت اسناد و مدارک رسیدگی” صادر و ابلاغ می کنند و زمان رسیدگی مشخص می شود. پس از این مرحله دفاتر قانونی، اسناد حسابداری، تراز آزمایشی و گزارشات حساب ها و …  در روز رسیدگی به ممیز مربوطه تحویل داده و صورت مجلس تحویل اسناد و مدارک در دو نسخه صادر می شود و پس از بررسی آنها برگ تشخیص مالیات صادر می گردد که نشان دهنده میزان مالیات تشخیصی می باشد.

چه مشاغلی نیاز به خدمات مالیاتی دارند؟

تمامی شرکت ها و موسسات که مشمول مالیات هستند باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند و به علت فرد یا شرکت حسابداری را باید استخدام کند که بتواند خدمات مالیاتی آنها را انجام دهد و همچنین موسساتی که معافیت مالیاتی دارند هم باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند تا بتوانند از معافیت های قانونی استفاده کنند؛ در غیر اینصورت در هنگام رسیدگی به عنوان یک شرکت تجاری و مشمول مالیات برخورد خواهد شد.

برای انجام امور مالیاتی حتما از شرکت حسابداری قراداد ببندید که تجربه مالیاتی ، دانش فنی، نظم و تعهد کاری بالایی داشته باشد تا از جرائم مالیاتی شرکتتان جلوگیری کند و در کاهش مالیات به مجموعه شما کمک کند و ساختار مالیاتی مناسبی برای پیاده سازی کند که از لحاظ مالیاتی خیالتان راحت باشد.

پس پیشنهاد میشود که در همان ابتدای کار خدمات مالیاتی و خدمات مالی خود را به افراد متخصص بسپارید تا در آینده متحمل جرائم و مالیات سنگین نشوید. همچنین شرکت حسابداری بخاطر اینکه فعالیت اصلی و هدف این شرکت خدمات مالیاتی و خدمات حسابداری است از تخصص بالایی در زمینه مالیاتی و مالی برخوردار هستند.

شرکت حسابداری بخاطر حل پرونده های مالیاتی زیاد و آشنایی با قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری امور مالیاتی شما را حل خواهند کرد و نگرانی شما را در زمینه مالیات کاهش خواهند داد. به همین دلیل بسیاری از شرکتها و موسسات، شرکت های حسابداری را جهت انجام خدمات مالی و مالیاتی انتخاب می کنند.

چرا شرکت خدمات مالیاتی ماکان؟

شرکت حسابداری ماکان با هدف و رسالت رفع نیاز مالی و مالیاتی شرکتها و حسابداران فعالیت خودش را شروع کرد و با وجود همکاران زیاد در عرصه خدمات مالیاتی، با تلاش و کوشش فراوان خود را با دیگران متمایز کرد و طی ده سال فعالیت خود پرونده های مالیاتی زیادی را با موفقیت حل کرده است و همواره سعی کرده است که سطح علمی و فنی پرسنل خود را از طریق آموزش بالا نگه دارد تا کیفیت خدمات خود را بالا ببرد و بتواند رضایت 90 درصدی مشتریان خود را کسب کند. 5 مزایا اصلی انتخاب شرکت حسابداری ماکان به شرح زیر است:

  • مشاوره مالیاتی رایگان قبل از بستن قرارداد
  • نوشتن قرارداد کاملا دو طرفه و منصفانه
  • قیمت متعارف و عادلانه برای هر قرارداد
  • انتخاب کارشناس متخصص و کارآمد برای هر پرونده
  • پیگیری مداوم و منظم تا رسیدن به نتیجه و ارائه گزارشات مربوطه به کارفرما
همکاری با شرکت ماکان

تیم متخصص

بکارگیری کارشناسان زبده و متبحر با کارایی بالا

وقت شناسی تیم حساب داری ماکان

تسریع در انجام

اجرای منظم و مدون امور مالی و حسابداری

ماکان | متمایز و منحصربفرد

الماس شرکت ماکان

تجربه کاری

+ 9 سال

کیس

مشتریان

500+ کسب و کار

زندگی

اعضای تیم

30+ متخصص

وب پیج

خدمات

10+ خدمت تخصصی