اصول حسابداری

نکات اصول حسابداری مخصوص کارفرمایان چیست؟

هر علمی دارای یک چهارچوب اولیه و زیربنایی است که حسابداری هم دارای یک چارچوب و زیربنایی بر پایه اصول حسابداری می باشد. عوامل زیادی را می‌توان جزو اصول حسابداری دانست اما در اینجا چهار اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب