مشتریان شرکت حسابداری ماکان

گزیده ای از مشتریان شرکت حسابداری ماکان که در بخش های تولیدی ، بازرگانی و پیمانکاری که در حال فعالیت می باشند در ذیل آمده است.

شرکت حسابداری ماکان بصورت قرارداد پشتیبانی وظیفه ارسال صورت معاملات فصلی ، ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ، تحریر دفاتر قانونی ، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد و دفاعیه مالیاتی را برعهده دارد.

این شرکت به عنوان پیمانکار مخابرات و همراه اول که در حیطه نصب و راه انداری سیستم های مخابراتی در حال فعالیت است.
وظیفه امور مالی و مالیاتی و بیمه ای را بر عهده شرکت حسابداری ماکان است.

شرکت حسابداری ماکان بصورت قرارداد ماهیانه انجام رسیدگی و حسابرسی ضمنی شرکت فیدار اسپاد هیوا را بر عهده دارد.
همچنین امور مالیاتی و بیمه آن شرکت محترم را برعهده دارد.

شرکت حسابداری ماکان بصورت قرارداد پشتیبانی وظیفه ارسال صورت معاملات فصلی ، ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ، تحریر دفاتر قانونی ، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد و دفاعیه مالیاتی را برعهده دارد.

شرکت حسابداری ماکان بصورت قرارداد پشتیبانی وظیفه ارسال صورت معاملات فصلی ، ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ، تحریر دفاتر قانونی ، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد و دفاعیه مالیاتی را برعهده دارد.

این شرکت به عنوان پیمانکار مخابرات و همراه اول که در حیطه نصب و راه انداری سیستم های مخابراتی در حال فعالیت است.
وظیفه امور مالی و مالیاتی و بیمه ای را بر عهده شرکت حسابداری ماکان است.

شرکت حسابداری ماکان بصورت قرارداد ماهیانه انجام رسیدگی و حسابرسی ضمنی شرکت فیدار اسپاد هیوا را بر عهده دارد.
همچنین امور مالیاتی و بیمه آن شرکت محترم را برعهده دارد.

شرکت حسابداری ماکان بصورت قرارداد پشتیبانی وظیفه ارسال صورت معاملات فصلی ، ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ، تحریر دفاتر قانونی ، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد و دفاعیه مالیاتی را برعهده دارد.